SURAT EDARAN PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Keterangan
Penerimaan Pelbagai Jenis Kenderaan Rasmi Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Melaka (Sewa Beli) Tahun 2019
Keterangan
Tempahan Makanan Bagi Mesyuarat Dalaman Di Jabatan
Tadbir Urus dan Pelaksanaan Perolehan Oleh Agensi Kerajaan Di Negeri Melaka
Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa di Bawah Seksyen 3 dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Perwakilan Kuasa di Bawah Seksyen 9
Keterangan
Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa Di Bawah Seksyen 3 Dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Pewakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 9
Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Borang Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Keterangan
Notis Pemberitahuan 1PP
Notis Pemberitahuan Kontrak Pusat Bahagian Perolehan Kerajaan Perbendaharaan Malaysia
Perancangan Perolehan, Permohonan Pengecualian Proses Tender/Sebut Harga dan Pelanjutan Tempoh Kontrak
Pindaan Perenggan 4 Kepada Surat Edaran Bertarikh 23 Oktober 2013 Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Rundingan Harga Di Peringkat Jabatan Negeri/ Badan Berkanun Negeri/ Penguasa Tempatan Negeri/ Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Dan Format Standard Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus
Keterangan
Pindaan Perenggan 2 Kepada Surat Edaran Runding Terus Bertarikh 22 Oktober 2013
Keterangan
Surat Edaran Penubuhan Jawatankuasa Rundingan Harga Di Peringkat Jabatan Negeri/ Badan Berkanun Negeri/ Penguasa Tempatan Negeri/ Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Dan Format Standard Permohonan Perolehan
Surat Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Runding Terus Bertarikh 20 Mac 2013
Surat Edaran Bayaran Insentif Tugas Kewangan(BITK) - Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 1999
Surat Garis Panduan Bagi Jamuan Mesyuarat/Perbincangan Jabatan-Jabatan Di Bawah Kerajaan Negeri Melaka
Keterangan
Perjanjian Program Bajet Tahun 2008
Jadual Semakan Bajet Tahun 2008
Jadual Kerja Bajet Tahun 2008
Panduan Menyediakan Perjanjian Program
Format Tambah Peruntukan
Format Pindah Peruntukan

back to top