Soalan Lazim

Pinjaman Kenderaan

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk permohonan pinjaman kenderaaan ialah :-

 • Surat sokongan menggunakan Letter Head Jabatan
 • Salinan kad pengenalan yang diakui sah
 • Salinan lesen memandu yang diakui sah
 • Salinan slip gaji terkini yang diakui sah
 • Sebut harga daripada pembekal atau Sijil Nilaian daripada JKR (bagi kereta terpakai)
 • Senarai tugas
 • Jumlah potongan bulanan untuk pembelian kenderaan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok anggota dan jumlah semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi 60% dari jumlah gaji pokok serta elaun-elaun.
 • Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 4% setahun.
 • Skim pembiayaan ini ditawarkan kepada semua anggota Perkhidmatan Awam yang bertaraf tetap atau yang berkhidmat secara kontrak dan dibenarkan membuat pinjaman kenderaan setiap lima tahun sekali dengan syarat pembiayaan terdahulu telah selesai. Bagi pegawai yang dalam tempoh percubaan atau berkhidmat secara kontrak dikehendaki menyediakan dua orang penjamin yang telah disahkan dalam perkhidmatan.
 • Pendapatan minimum untuk permohonan pinjamanmembeli kereta adalah sebanyak RM1,320.00 sebulan (kelulusan khas perlu diperolehi bagi gaji kurang daripada RM1,320).
 • Surat perjanjian pembiayaan kenderaan adalah dikehendaki disetem secukupnya berdasarkan kepada amaun pembiayaan Kerajaan di mana bagi setiap RM500.00 atau sebahagian darinya RM2.50.
 • Bagi pembelian kenderaan terpakai hendaklah dinilai dan dikeluarkan sijil nilaian kenderaan oleh Jurutera Kerja Raya Mekanikal.
 • Seseorang anggota yang mendapat pembiayaan membeli kenderaan hendaklah menyerahkan resit / invois bagi kenderaan yang dibelinya kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas cek bayaran diterima beserta nota takaful (cover note) atau sijil takaful kenderaan (komprehensif) dan buku pendaftaran kenderaan yang telah dicatat "Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan".
 • Jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi harga bersih kenderaan dan tidak boleh dimasukkan bayaran cukai jalan raya, bayaran sumbangan takaful dan lain-lain bayaran tambahan yang berkenaan kepada kenderaan tersebut.
 • Harga bersih kenderaan ialah harga kenderaan yang dilulus oleh Kerajaan dicampur dengan cukai eksais, cukai jualan hawa dingin, getah pelapik lantai dan penahan lumpur.
 • Selagi pembiayaan belum lagi selesai sepenuhnya :-
  • Pegawai hendaklah menyertai takaful kenderaan (komprehensif). Jumlah yang diperlindungkan yang diambil pada tiap-tiap tahun hendaklah tidak kurang dari baki pembiayaan yang belum diselesaikan.
  • Pegawai tidak boleh menjual, memindah hak milik atau menggadaikan kenderaan tersebut tanpa kebenaran khas dari Perbendaharaan.

Tempoh-tempoh maksima bayaran balik bagi pinjaman kenderaan adalah seperti berikut:-

 • Kereta baru tidak melebihi 96 bulan
 • Kereta terpakai tidak melebihi 84 bulan
 • Motorsikal baru tidak melebihi 72 bulan
 • Motorsikal terpakai tidak melebihi 48 bulan
 • Motobot tidak melebihi 48 bulan
 • Enjin motobot tidak melebihi 48 bulan
 • Bot tidak melebihi 24 bulan
 • Basikal tidak melebihi 20 bulan
Jenis Kenderaan Had Pinjaman RM 
i. Membeli Kereta  
Jawatan-jawatan Utama dan Jawatan-jawatan Gred Khas 60,000
Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41-54) 55,000
Kumpulan Sokongan (Kelulusan khas bagi gaji RM1,320 ke bawah) 45,000
ii. Membeli Motorsikal 5,000
iii. Membeli Motobot 4,000
iv. Membeli Enjin Motobot 3,500
v. Membeli Bot 700
vi. Membeli Basikal 500

Pinjaman Komputer

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukan untuk permohonan:-

 • Surat sokongan menggunakan Letter Head Jabatan
 • Salinan kad pengenalan yang diakui sah
 • Salinan slip gaji terkini yang diakui sah
 • Sebut harga tidak termasuk printer
 • Senarai tugas

Kelayakan / Peraturan / Syarat:-

 • Amaun pembiayaan maksimum adalah sebanyak RM5,000.00 dan akan dikira kepada angka ratusan yang terdekat
 • Jumlah potongan bulanan untuk pembelian komputer hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok anggota dan jumlah semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi 60% dari jumlah gaji pokok serta elaun-elaun
 • Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 4% setahun
 • Skim pembiayaan ini ditawarkan kepada semua anggota Perkhidmatan Awam yang bertaraf tetap dan dibenarkan membuat pinjaman komputer setiap lima tahun sekali dengan syarat pembiayaan terdahulu telah selesai. Bagi pegawai yang dalam tempoh percubaan dikehendaki menyediakan dua orang penjamin yang telah disahkan dalam perkhidmatan
 • Tempoh bayaran balik adalah tidak melebihi 48 bulan
 • Surat perjanjian pembiayaan komputer adalah dikehendaki disetem secukupnya berdasarkan kepada amaun pembiayaan Kerajaan di mana bagi setiap RM500.00 atau sebahagian darinya RM2.50
 • Seseorang anggota yang mendapat pembiayaan membeli komputer hendaklah menyerahkan resit / invois bagi komputer yang dibelinya kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas cek bayaran diterima

Akaun

Dokumen sokongan yang diperlukan untuk pengantian cek adalah seperti berikut :

 • Bagi kesilapan ejaan nama dan no kad pengenalan, surat jabatan, surat pemohon dan salinan kad pengenalan diperlukan
 • Bagi pertukaran nama syarikat, salinan surat SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia) Borang A iaitu pemilikan syarikat
 • Bagi penama yang telah meninggal dunia, salinan surat Ideminity Bond
 • Bagi kesilapan no. akaun, penyata bank bagi tahun semasa dan akaun aktif diperlukan
 • Patikan dokumen sokongan diakui sah oleh pegawai

Maklum segera kepada Perbendaharaan Negeri. Perbendaharaan Negeri perlu membuat "Stop Payment" kepada bank untuk mengesahkan cek tersebut belum ditunaikan sebelum proses batal dan ganti cek.

Kemukakan surat dan cek tersebut dengan menyatakan kesilapan bersama dokumen sokongan seperti salinan buku bank, penyata bank atau kad pengenalan melalui jabatan berkaitan untuk dikemukakan ke Perbendaharaan Negeri bagi tindakan penggantian.

Semua bank boleh menggunakan perkhidmatan EFT.

Bagi pemegang akaun Maybank, transaksi debit ke akaun penerima akan berlaku serta merta iaitu pada hari EFT itu diproses masuk ke sistem Maybank oleh Perbendaharaan Negeri Melaka. Manakala bagi pemegang bank lain ianya mengambil masa 3 hari selepas bayaran dihantar ke bank.

Prosedur pengantian cek adalah selama 5 hari waktu bekerja dari tarikh dokumen sokongan yang lengkap diterima.

Baki flimsi bulanan tidak sama dengan baki yang ada di buku vot jabatan kerana terdapat urusniaga yang belum diambilkira d