Soalan Lazim

Pinjaman Kenderaan
1. Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk permohonan pinjaman kenderaaan?

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk permohonan pinjaman kenderaaan ialah :-

 • Surat sokongan menggunakan Letter Head Jabatan
 • Salinan kad pengenalan yang diakui sah
 • Salinan lesen memandu yang diakui sah
 • Salinan slip gaji terkini yang diakui sah
 • Sebut harga daripada pembekal atau Sijil Nilaian daripada JKR (bagi kereta terpakai)
 • Senarai tugas
2. Apakah kelayakan pegawai bagi membolehkan membuat pinjaman kenderaan?

Syaratnya adalah seperti berikut:-

 • Jumlah potongan bulanan untuk pembelian kenderaan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok anggota dan jumlah semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi 60% dari jumlah gaji pokok serta elaun-elaun.
 • Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 4% setahun.
 • Skim pembiayaan ini ditawarkan kepada semua anggota Perkhidmatan Awam yang bertaraf tetap atau yang berkhidmat secara kontrak dan dibenarkan membuat pinjaman kenderaan setiap lima tahun sekali dengan syarat pembiayaan terdahulu telah selesai. Bagi pegawai yang dalam tempoh percubaan atau berkhidmat secara kontrak dikehendaki menyediakan dua orang penjamin yang telah disahkan dalam perkhidmatan.
 • Pendapatan minimum untuk permohonan pinjamanmembeli kereta adalah sebanyak RM1,320.00 sebulan (kelulusan khas perlu diperolehi bagi gaji kurang daripada RM1,320).
 • Surat perjanjian pembiayaan kenderaan adalah dikehendaki disetem secukupnya berdasarkan kepada amaun pembiayaan Kerajaan di mana bagi setiap RM500.00 atau sebahagian darinya RM2.50.
 • Bagi pembelian kenderaan terpakai hendaklah dinilai dan dikeluarkan sijil nilaian kenderaan oleh Jurutera Kerja Raya Mekanikal.
 • Seseorang anggota yang mendapat pembiayaan membeli kenderaan hendaklah menyerahkan resit / invois bagi kenderaan yang dibelinya kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas cek bayaran diterima beserta nota takaful (cover note) atau sijil takaful kenderaan (komprehensif) dan buku pendaftaran kenderaan yang telah dicatat "Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan".
 • Jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi harga bersih kenderaan dan tidak boleh dimasukkan bayaran cukai jalan raya, bayaran sumbangan takaful dan lain-lain bayaran tambahan yang berkenaan kepada kenderaan tersebut.
 • Harga bersih kenderaan ialah harga kenderaan yang dilulus oleh Kerajaan dicampur dengan cukai eksais, cukai jualan hawa dingin, getah pelapik lantai dan penahan lumpur.
 • Selagi pembiayaan belum lagi selesai sepenuhnya :-
  • Pegawai hendaklah menyertai takaful kenderaan (komprehensif). Jumlah yang diperlindungkan yang diambil pada tiap-tiap tahun hendaklah tidak kurang dari baki pembiayaan yang belum diselesaikan.
  • Pegawai tidak boleh menjual, memindah hak milik atau menggadaikan kenderaan tersebut tanpa kebenaran khas dari Perbendaharaan.
3. Apakah tempoh maksima bagi bayaran balik pinjaman kenderaan?

Tempoh-tempoh maksima bayaran balik bagi pinjaman kenderaan adalah seperti berikut:-

 • Kereta baru tidak melebihi 96 bulan
 • Kereta terpakai tidak melebihi 84 bulan
 • Motorsikal baru tidak melebihi 72 bulan
 • Motorsikal terpakai tidak melebihi 48 bulan
 • Motobot tidak melebihi 48 bulan
 • Enjin motobot tidak melebihi 48 bulan
 • Bot tidak melebihi 24 bulan
 • Basikal tidak melebihi 20 bulan
4. Berapakah had pinjaman yang layak dipinjam bagi pinjaman kenderaan?
Jenis Kenderaan Had Pinjaman RM 
i. Membeli Kereta
Jawatan-jawatan Utama dan Jawatan-jawatan Gred Khas 60,000
Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41-54) 55,000
Kumpulan Sokongan (Kelulusan khas bagi gaji RM1,320 ke bawah) 45,000
ii. Membeli Motorsikal 5,000
iii. Membeli Motobot 4,000
iv. Membeli Enjin Motobot 3,500
v. Membeli Bot 700
vi. Membeli Basikal 500
Akaun
1. Apakah dokumen sokongan yang diperlukan untuk penggantian cek/eft?

Dokumen sokongan yang diperlukan untuk pengantian cek adalah seperti berikut :

 • Bagi kesilapan ejaan nama dan no kad pengenalan, surat jabatan, surat pemohon dan salinan kad pengenalan diperlukan
 • Bagi pertukaran nama syarikat, salinan surat SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia) Borang A iaitu pemilikan syarikat
 • Bagi penama yang telah meninggal dunia, salinan surat Ideminity Bond
 • Bagi kesilapan no. akaun, penyata bank bagi tahun semasa dan akaun aktif diperlukan
 • Patikan dokumen sokongan diakui sah oleh pegawai
2. Apakah yang perlu dilakukan jika cek tersebut hilang?
Maklum segera kepada Perbendaharaan Negeri. Perbendaharaan Negeri perlu membuat "Stop Payment" kepada bank untuk mengesahkan cek tersebut belum ditunaikan sebelum proses batal dan ganti cek.
3. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya menerima cek dari Perbendaharaan Negeri di mana terdapat kesilapan seperti salah nama, akaun bank atau kad pengenalan?
Kemukakan surat dan cek tersebut dengan menyatakan kesilapan bersama dokumen sokongan seperti salinan buku bank, penyata bank atau kad pengenalan melalui jabatan berkaitan untuk dikemukakan ke Perbendaharaan Negeri bagi tindakan penggantian.
4.Bank apa yang boleh menggunakan perkhidmatan EFT?
Semua bank boleh menggunakan perkhidmatan EFT.
5.Berapa lamakah jangka masa yang diperlukan untuk transaksi ke akaun penerima?
Bagi pemegang akaun Maybank, transaksi debit ke akaun penerima akan berlaku serta merta iaitu pada hari EFT itu diproses masuk ke sistem Maybank oleh Perbendaharaan Negeri Melaka. Manakala bagi pemegang bank lain ianya mengambil masa 3 hari selepas bayaran dihantar ke bank.
6. Berapa lamakah proses ganti cek?
Prosedur pengantian cek adalah selama 5 hari waktu bekerja dari tarikh dokumen sokongan yang lengkap diterima.
7. Kenapa baki Flimsi bulanan tidak sama dengan baki yang ada pada buku vot jabatan?
Baki flimsi bulanan tidak sama dengan baki yang ada di buku vot jabatan kerana terdapat urusniaga yang belum diambilkira di peringkat Pejabat Perakaunan tetapi telah diambilkira di buku vot jabatan. Oleh itu, jabatan hendaklah menyemak buku vot setiap hari dan juga menjadi tanggungjawab jabatan untuk menyemak baki buku vot yang tidak dapat dikenalpasti.
Gaji
1. Bagaimanakah Sijil Gaji Akhir perlu dikemukakan?
Apabila ada pegawai bertukar, Sijil Gaji Akhir dan dokumen sokongan berkaitan hendaklah dikemukakan oleh jabatan kepada Pejabat Perbendaharaan Negeri Melaka sebanyak 3 salinan asal. Setelah pengesahan dari Pejabat Perbendaharaan Negeri diperolehi, 2 salinan asal tersebut akan dikembalikan semula ke jabatan. Pihak jabatan pula hendaklah mengemukakan Sijil Gaji Akhir ke jabatan baru pegawai tersebut untuk tindakan pembayaran seterusnya.
Hasil
1. Apakah jenis-jenis hasil yang dikutip oleh Kerajaan Negeri?

i.Hasil Cukai 

 •     Cukai Langsung; seperti Cukai tanah
 •     Cukai Tidak Langsung; seperti duti hiburan

ii.Hasil Bukan Cukai 

 •     Lesen, bayaran pendaftaran dan permit
 •     Perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan
 •     Perolehan dari jualan barang-barang
 •     Sewaan
 •     Faedah dan perolehan dari pelaburan
 •     Denda dan hukuman

iii.Terimaan Bukan Hasil 

 •     Pulangan balik perbelanjaan; seperti Bayaran balik pinjaman
 •     Terimaan daripada agensi-agensi kerajaan; seperti Pemberian hitung kepala
2. Apakah sumbangan hasil utama Kerajaan Negeri?
 • Tanah
 • Air
 • Hutan
 • Terimaan daripada Kerajaan Persekutuan
Kewangan
1. Adakah dibenarkan penggunaan Pesanan Tempatan atau Maksud Penginapan?

Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka akan mempertimbangkan kelulusan sekiranya syarat-syarat berikut dipatuhi :- 

 • Penginapan secara pakej-Penginapan dan Makan
 • Bilik pada kadar kelayakan seorang pegawai hendaklah dikongsi
 • Mempunyai peruntukan dan perbelanjaan tidak akan menjejaskan peruntukan semasa
 • Tidak layak menuntut elaun hotel/lojing/makan
2. Apakah Kemudahan Yang Layak Diperolehi Oleh Pegawai/Keluarga Pegawai Apabila Dirujuk Oleh Pegawai Perubatan Kerajaan Untuk Mendapat Rawatan Perubatan Di Luar Stesen?

Pegawai tersebut layak menuntut tambang perjalanan, Bayaran Sewa Hotel/Elaun Lojing dan Elaun Makan/Elaun Harian dengan kadar bertugas rasmi sekiranya pegawai atau ahli keluarga pegawai dirujukkan untuk mendapat rawatan di luar stesen dengan syarat pegawai/ahli keluarga pegawai tidak dimasukkan ke wad.

Pegawai layak menuntut kemudahan di atas bagi seorang pengiring untuk tempoh tidak melebihi lima hari sekiranya pegawai perubatan mengesahkan bahawa pesakit memerlukan seorang pengiring.

Untuk tujuan mengiring, pegawai perlu mengambil cuti rehat atau cuti lain yang beliau berkelayakan.

3. Berapa lamakah tempoh penyimpanan buku dan rekod kewangan dan parakaunan sebelum ianya boleh dilupuskan?
Menurut Arahan Perbendaharaan (AP) 150, selepas akaun tahun berkenaan diaudit oleh Ketua Audit Negara, buku dan rekod kewangan serta perakaunan, hendaklah disimpan dengan cermat sekurang-kurangnya selama tempoh yang ditetapkan di Lampiran M iaitu di antara satu (1) hingga dua puluh (20) tahun. Sila rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2007.
4. Bilakah tuntutan perjalanan pegawai awam perlu dikemukakan?
Tuntutan perjalanan pegawai awam hendaklah dikemukakan tidak lewat dari 10hb bulan berikutnya.
5. Bolehkah menggunakan Pesanan Tempatan Kerajaan / Local Purchase Order (LPO) untuk penginapan?
Penggunaan LPO untuk tujuan penginapan pegawai tidak dibenarkan kecuali setelah mendapat kelulusan khas dari Pegawai Kewangan Negeri.
6. Sekiranya seseorang anggota itu pejabatnya di Melaka dan diarahkan bekerja pada hari Ahad semasa bertugas di Kedah, adakah anggota itu layak menuntut bayaran elaun lebih masa atas kadar hari rehat mingguan?
Anggota tersebut adalah layak menuntut bayaran lebih masa atas kadar hari rehat mingguan kerana bayaran lebih masa dikira berdasarkan di mana terletaknya ibu pejabat pegawai berkenaan.
7. Seorang kakitangan telah diarahkan untuk bekerja lebih masa dan didapati bayaran sebulan telah melebihi 1/3 dari gaji pokoknya. Bolehkah kakitang tersebut menuntut lebihan dari 1/3 tuntutannya itu?
Kakitangan tersebut layak menuntut bayaran elaun lebih masa melebih dari 1/3 dari gaji pokoknya sekiranya mendapat kelulusan dari Ketua Jabatan atau Ketua Pejabat atau wakilnya.
Perolehan
  Perolehan Kerajaan
i- Punca Kuasa, Prinsip dan Dasar Perolehan Kerajaan
1. Apakah prinsip-prinsip perolehan kerajaan?

Prinsip-prinsip perolehan kerajaan adalah seperti berikut:

 1. Akauntabiliti awam (public accountability)
 2. Diuruskan secara telus (transparent)
 3. Nilai faedah yang terbaik (best value for money)
 4. Saingan terbuka (open competition)
 5. Adil dan saksama (fair dealing)
2. Apakah undang-undang dan peraturan kewangan berkaitan Kerajaan?

Undang-undang dan peraturan berkaitan dengan perolehan Kerajaan termasuklah:

 1. Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972)
 2. Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)
 3. Arahan Perbendaharaan
 4. Surat-surat Pekeliling Perbendaharaan
 5. Pekeliling-pekeliling Kontrak Perbendaharaan
 6. Surat-surat Arahan Perbendaharaan
3. Apakah Arahan-Arahan Perbendaharaan berkaitan perolehan Kerajaan?
Arahan-arahan Perbendaharaan berkaitan perolehan Kerajaan adalah Arahan Perbendaharaan (AP) 166 hingga 205 . Selain dari AP-AP tersebut, 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) hendaklah dirujuk.
4. Apakah dasar-dasar perolehan kerajaan?
 1. Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan/barangan tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan;
 2. Mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan teknologi;
 3. Menggalakan penglibatan usahawan Bumiputera; dan
 4. Memelihara dan mempertahankan kepentingan dasar perolehan kerajaan bagi mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.
5. Jika Arahan Perbendaharaan, SPP atau PKP tidak dapat dipatuhi oleh kerana sebab-sebab tertentu, apakah tindakan yang perlu diambil?
Semua agensi hendaklah mematuhi peraturan kewangan berkaitan kerana sebab-sebab tertentu, agensi hendaklah mendapatkan pengecualian daripada Kementerian Kewangan (perolehan Persekutuan) atau Pegawai Kewangan Negeri (perolehan Negeri) terlebih dahulu
6. Bagaimanakah sesuatu syarikat/kontraktor layak dan boleh menyertai tender/sebut harga yang ditawarkan oleh Agensi Kerajaan?
Syarikat perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah bidang kod yang berkenaan bagi membolehkannya menyertai tender/sebut harga untuk membekalkan bekalan/perkhidmatan. Bagi syarikat yang ingin menyertai tender/sebut harga yang melibatkan perolehan kerja, syarikat hendaklah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan, Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) jika berkaitan / Pusat Pendaftaran Kontraktor-kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) / Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan.
7. Apakah sijil-sijil yang dikeluarkan oleh CIDB dan PKK?

Dengan penguatkuasaan SSPK, sijil-sijil yang akan dikeluarkan oleh CIDB dan PKK adalah seperti berikut:

 1. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB;
 2. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB; dan
 3. Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK.
8. Apakah gred serta had nilai kewangan yang berkuat kuasa bagi kontraktor kerja untuk perolehan Kerajaan?

Gred dan had kewangan yang berkuat kuasa adalah seperti berikut:

GRED HAD KEWANGAN -KONTRAKTOR KERJA BANGUNAN / AWAM / MEKANIKAL

G1 - RM200,000 dan ke bawah

G2 - Melebihi RM200,000 hingga RM500,000

G3 - Melebihi RM500,000 hingga RM1,000,000

G4 - Melebihi RM1,000,000 hingga RM3,000,000

G5 - Melebihi RM3,000,000 hingga RM5,000,000

G6- Melebihi RM5,000,000 hingga RM10,000,000

G7 - Melebihi RM10,000,000

GRED HAD KEWANGAN -KONTRAKTOR KERJA ELEKTRIK

G1- Sehingga RM200,000

G2 - Sehingga RM500,000

G3 - Sehingga RM1,000,000

G4 - Melebihi RM1,000,000 hingga RM3,000,000

G5- Melebihi RM3,000,000 hingga RM5,000,000

G6 - Melebihi RM5,000,000 hingga RM10,000,000

G7- Melebihi RM10,000,000 dan keatas

9. Apakah peraturan kewangan mengenai pelawaan kontraktor Gred G1 bagi kerja-kerja di bawah RM200,000?
Semua kerja di bawah RM200,000 hendaklah dikhaskan untuk kontraktor Bumiputera Gred G1 yang berdaftar dengan CIDB dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Pendaftaran kontraktor Gred G1 adalah dilakukan mengikut daerah dan oleh itu hanya kontraktor dalam daerah berkenaan sahaja boleh ditawarkan kerja di bawah RM200,000.
Pengurusan Aset
1. Jabatan telah membuat pembelian aset untuk ditempatkan kepada pegawai-pegawai baru tetapi pegawai-pegawai dijangka melapor diri dalam tempoh tiga (3) bulan lagi. Bagaimana untuk merekod aset tersebut?
Aset Yang Diterima Tanpa Penempatan Aset yang diterima tanpa penempatan hendaklah didaftarkan di dalam KEW.PA-2 atau KEW.PA-3. Ruangan penempatan hendaklah ditandatangani oleh Pegawai Aset. Apabila aset tersebut telah ditentukan penempatan sebenarnya, maka perubahan penempatan pada KEW.PA-2 atau KEW.PA-3 hendaklah dikemas kini.
2. Adakah aset yang disewa perlu didaftarkan?
Aset yang disewa daripada syarikat/ pembekal/ pengilang seperti mesin fotostat, kenderaan dan sebagainya tidak perlu didaftarkan di bawah tatacara ini. Satu senarai aset yang disewa hendaklah disediakan oleh Kementerian/ Jabatan/ PTJ bagi tujuan rekod.
3. Adakah Pegawai Aset boleh menandatangani KEW.PA-2 dan KEW.PA-3?
Pegawai Aset tidak boleh menandatangani KEW.PA-2 dan KEW.PA-3. Ketua Jabatan/ Bahagian/ Seksyen/ Unit hendaklah menyemak dan mengesahkan maklumat yang terdapat dalam KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 sebelum menandatangani di ruangan tersebut.
4. Siapakah yang bertanggungjawab menyediakan KEW.PA-7?
KEW.PA-7 hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset dalam dua (2) salinan. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan dipamerkan di lokasi. KEW.PA-7 hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai penempatan.
Operasi
1. Apakah kesan ke atas Pusat Tanggungjawab sekiranya pembayaran AP58 (a) dilakukan?
 • Pertambahan beban kerja pemantauan baki tahun terdahulu.
 • Perancangan tahun semasa akan terjejas atau berkurangan akibat pembayaran AP58 (a) kerana tanggungan tahun sebelumnya dibenar pada tahun semasa.
2. Apakah maklumat yang perlu disertakan apabila memohon kelulusan AP58(a)?

Maklumat yang diperlukan semasa permohonan AP58(a) ialah :

 • Kod Vot, kod Jabatan, kod PTJ, Kod program/aktiviti
 • Kod objek sebagai
 • Baki peruntukan tahun perbelanjaan dan tahun semasa
 • Amaun yang terlibat
 • Sebab-sebab kelewatan
 • Pinjaman yang bertanggungjawab di atas kelewatan
 • Pengesahan ke Jabatan/PTJ
 • Salinan bil, invois atau lain-lain dokumen
 • Salinan surat atau dokumen sebagai bukti
 • Nama dan jawatan pegawai yang bertanggungjawab atas kelewatan bayaran
 • Dokumen-dokumen lain yang difikirkan ada kaitan
3. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelulusan pembayaran di bawah AP58 (a)?
 • Dua salinan Ap 58 (a) selesai semua butiran maklumat yang diperlukan.
 • Salinan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan.
4. Bagaimana menyelenggara daftar bil ?

Daftar bil hendaklah diselenggara menurut Arahan Perbendaharaan 103. Bil dan tuntutan yang diterima hendaklah dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna.

Ketua jabatan atau Ketua pejabat atau wakilnya yang diberi kuasa hendaklah memeriksa daftar ini sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan menandatangan ringkas.

Seksyen Pemantauan Perakaunan
Pemantauan
i- Audit Tunai
1. Dokumen-dokumen yang perlu diserahkan untuk di audit?
Buku Tunai Cerakinan, Kew. 38, Kew. 68, Kew. 243 , Penyata Pemungut dan dokumen-dokumen sokongan yang digunakan.
2. Dalam tempoh berapa hari buku tunai cerakinan perlu diserahkan untuk di audit?

Mengikut Arahan Perbendaharaan 145 yang memperuntukkan supaya buku tunai dan dokumen-dokumen sokongannya hendaklah dikemukakan kepada Bendahari Negeri dalam tempoh 10 hari selepas akhir  tiap-tiap satu bulan.  Sekiranya tiada apa-apa hasil yang dipungut bagi bulan yang berkenaan, maka dokumen – dokumen berikut hendaklah dihantar untuk makluman dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan 145:

 1. Buku tunai ” TIADA “
 2. Kew 253
 3. Kew 68
3. Pungutan hasil perlu di bank in kan dalam tempoh masa berapa hari?
Hasil yang dikutip sepatutnya dibankkan ke dalam bank pada hari yang sama selepas hasil diterima, pekara ini telah dinyatakan dalam Arahan Perbendaharaan 78- dimana semua pemungut hasil hendaklah memasukkan pungutan pada hari tersebut, jika pungutan lewat diterima hendaklah dimasukkan pada keesokkan harinya.
4. Siapakah yang layak untuk menerima wang kutipan dan menandatangani resit?
Mengikut Arahan Perbendaharaan 69 dan 70 menjelaskan pegawai yang layak untuk menerima wang kutipan hasil dan pegawai yang layak untuk menandatangani resit.  Pegawai yang menerima wang kutipan dan pegawai yang menandatangani resit adalah pegawai yang berlainan.
5. Apakah dokumen yang perlu dikemukakan untuk Permohonan Capaian ID SPEKS?

Dokumen – dokumen berikut hendaklah dikemukakan:

 • Borang Permohonan Capaian SPEKS – SPEKS01

(Lengkap ditandatangani oleh pemohon dan Pengesahan tandatangan Ketua Jabatan)

 • Salinan Kad Pengenalan pemohon
 • Kuasa AP101/ Kuasa Pemungut/ Kuasa Menguruskan PWR
Tabung Amanah
Apakah perbezaan penubuhan tabung amanah di bawah Seksyen 9 dan Sekyen 10 Akta Acara Kewangan 1957?