Piagam Pelanggan Jabatan

BIL
PERKHIDMATAN
TEMPOH MASA
1.
Tempoh pembayaran bil/tuntutan. Tidak lewat daripada empat belas (14) hari dari tarikh bil/ tuntutan diterima dengan sempurna.
2.
Bayaran emolumen penjawat awam Kerajaan Negeri Melaka. Pada tarikh emolumen yang ditetapkan dalam Surat Arahan Operasi oleh Pejabat Bendahari.
3. Tempoh resit perbendaharaan dijana/ dikeluarkan. Dua (2) hari bekerja dari tarikh penyata pemungut lengkap disediakan oleh PTJ.
4.
Permohonan pindah peruntukan dimaklumkan keputusannya kepada jabatan yang memohon. Tujuh (7) hari dari tarikh terima permohonan. 
5.
Permohonan pinjaman kenderaan dan komputer dimaklumkan keputusannya kepada pemohon. Lima (5) hari bekerja.
6.
Penjanaan Penyata Gaji. Dua (2) hari sebelum emolumen dibayar kepada penjawat awam Kerajaan Negeri Melaka.
7.
Tempoh laporan naziran dikeluarkan kepada jabatan. Tiga puluh (30) hari dari tarikh selesai pengauditan/ mesyuarat penutup/ dokumen akhir diterima dari PTJ.
8.
Setiap aduan yang diterima diberi maklumbalas. Diselesaikan dalam tempoh (15) hari bekerja.