SEKSYEN PENGURUSAN PERAKAUNAN

Objektif

 • A. UNIT AKAUN
   
  • Memastikan Penyata Kewangan Negeri Melaka yang menggambarkan kedudukan kewangan sebenar dapat dibentangkan dengan sewajarnya di Dewan Undangan Negeri.
  • Memastikan akauntabiliti dan ketelusan terhadap pengurusan dan penyelenggaran akaun-akaun Subsidiari di bawah kawalan serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya.
   
 • B. UNIT PENGURUSAN PENGURUSAN BANK, DANA DAN TERIMAAN
   
  • Memastikan aliran tunai masuk dan keluar Kerajaan Negeri diurus dan diperakaunkan dengan sewajarnya.
  • Memastikan penilaian keperluan tunai Kerajaan Negeri dapat membantu Kerajaan Negeri dalam urusan pelaburan yang menguntungkan dan menambahkan nilai aliran tunai Kerajaan Negeri.
  • Memastikan simpanan tetap kerajaan Negeri diuruskan dan diperakaunkan dengan cekap teratur.

Fungsi

 • A. UNIT AKAUN
   
  • Menyediakan Laporan Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri Melaka bagi pengauditan dan pembentangan di Dewan Undangan Negeri.
  • Menyediakan jawapan teguran Audit yang berkaitan dengan pengesahan Penyata Kewangan Negeri Melaka.
  • Menyedia dan menyemak Laporan Mingguan Prestasi Kewangan Negeri Melaka.
  • Mengurus dan menyelenggara akaun-akaun Subsidiri bagi Pinjaman Komputer, Kenderaan, Kenderaan ADUN dan Perumahan ADUN serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya.
  • Mengurus dan menyemak akaun-akaun Subsidiari bagi Akaun Amanah dan Deposit.
  • Mengurus dan menyemak akaun-akaun Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Bencana bagi semua Jabatan/ PTJ dibawah Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menguruskan Akaun Amanah bagi cek/EFT terbatal.
  • Menyemak dan mengurus Akaun Amanah bagi Cek Tak Laku untuk tindakan semua Jabatan/PTJ.
  • 9. Menyedia, menyemak dan melulus dokumen-dokumen berikut:
   • Baucar Jurnal dari semua Jabatan/PTJ.
   • Baucar bayaran bagi penggantian cek/eft terbatal.
   • Waran peruntukan bagi semua Jabatan/PTJ.
  • Menyediakan Pekeliling Penutupan Akaun Tahunan Perbendaharaan.
  • Mengurus dan menyemak permohonan perwujudan/pindaan/pembatalan Kod-kod Perakaunan bagi Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menyemak Laporan Akaun Belum Terima yang diterima daripada semua Jabatan/PTJ dan menyediakan Laporan ABT bagi Kerajaan Negeri Melaka.

 • B. UNIT PENGURUSAN PENGURUSAN BANK, DANA DAN TERIMAAN
   
  • Mengurus dan memperakaun aliran masuk dan keluar tunai Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menganalisa keperluan tunai Kerajaan Negeri bagi memastikan Kerajaan Negeri sentiasa mempunyai tunai yang mencukupi untuk menampung pembayaran.
  • Menyemak dan memantau baki bank harian.
  • Menyediakan Penyata Penyesuaian bagi Bank Bayaran, EFT dan Terimaan.
  • Menyedia, menyemak dan meluluskan dokumen-dokumen berikut:
   • Penyata Pemungut.
   • Baucar bayaran bagi caj bank.
   • Permohonan Bank Deraf dan pemindahan telegraf.
   • Pemindahan wang antara bank.
  • Memperakaunkan terimaan daripada sistem e-bayar dan mengemaskini terimaan tersebut di dalam sistem SPEKS.
  • Menguruskan pemindahan dana bayaran secara EFT dan Pemindahan Telegraf.
  • Memperakaunkan semua terimaan yang diterima ke Akaun Bendahari Negeri.
  • Memberi cadangan untuk keperluan pelaburan jangka pendek dan jangka panjang serta REPO bagi menambah nilai aliran tunai kepada Kerajaan Negeri.
  • Menguruskan simpanan tetap bagi lebihan tunai di Akaun Bendahari Negeri dari semasa ke semasa.
    

Carta Fungsi Unit


Aktiviti


Direktori Kakitangan

Harap maaf, tiada maklumat dijumpai.

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
# # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top